محصولات پتروشیمی را می توان به صورت تضمینی به سراسر جهان صادر و مورد بهره برداری قرار داد.

این ماده یک کود شیمیایی مورد استفاده در صنایع کشاورزی می باشد.