محصولات پتروشیمی عموما به دو دسته بالا دستی و پایین دستی تقسیم می شود که محصولات بالا دستی به عنوان خوراک مورد مصرف صنایع پایین دست قرار می گیرند.